COMPOSICIÓ DEL PLENARI

President: JORDI LLABRÉS I PALMER

Vicepresident: ANA REDONDO GUTIÉRREZ

Secretària: Mª del Carmen Marino López

G ORGANITZACIÓ MEMBRES SUPLENTS
a STEI-i Gabriel Caldentey Ramos Cosme Orell Bonet
Maria Antònia Font Gelabert Catalina Vanrell Berga
Paulí Aguiló Vicente Ramon Mondéjar Coll
FETE-UGT María Alarcón Bigas Yolanda Bensedik Boes
USO Jordi Gual Martínez Ismael Alonso Sánchez
ANPE Antoni Martorell Cànaves Víctor Villatoro González
b COAPA Vicente Rodrigo Ramírez Jaume Ribas Seguí
Josep Castells Baró Josep Valero González
Concepción Romero Álvarez Miquel Àngel Guerrero Company
FAIB-CONCAPA Francesc Josep Picó Estela Margarita Izcue Capó
CONFAECIB Jaume Salas Roca Javier Blas Guasp
c Alumnes
d Personal d'administració i serveis
e FERE Marc González Sabater Margalida Llabrés Botellas
f CCOO / UGT Antoni Baos Relucio Joana M. Alorda Fiol
g CECE-ACENEB Magdalena Mateu Gelabert Víctor Manuel Castillo Sans
EG-ECIB Bernat J. Alemany Ramis Joan Ramon Reus
h Conselleria d'Educació i Cultura María del Pilar Torrero Ortíz Bernat Quetglas Mesquida
Jordi Llabrés Palmer
i Consell Escolar de Mallorca Cristòfol Vidal Vidal Carlos E. Bonilla Domínguez
Consell Escolar de Menorca María del Pilar Morillas Praena María Victoria Sintes Rita
Consell Escolar d'Eivissa Santiago Marí Torres Olga Martínez Parra
Consell Escolar de Formentera Esperanza Riera Riera Kathrine S. Wenham Cocks
j FELIB Joan Carles Verd Cirer Juan Albertí Sastre
Elisa Mus Gil Simón Gornés Hachero
Eduvigis Sánchez Meroño Ana Costa Guach
k Consell Insular de Mallorca Coloma Terrassa Ventayol Antònia Roca Bellinfante
Consell Insular de Menorca M.Nieves Baíllo Vadell Cristóbal Marqués Palliser
Consell Insular d'Eivissa Belén Torres Teva Joan Ferrer Ferrer
Consell Insular de Formentera Sònia Cardona Ferrer Santiago Juan Juan
l Universitat de les Illes Balears Martí Xavier March Cerdà;  Maria Lluïsa Mir Pozo
m Personalitats de reconegut prestigi Ana Redondo Gutiérrez
Mónica Vaquer Marín
n Col·legi de Doctors i Llicenciats Sebastià Mandilego Alemany Francisca Trías Company
o Cooperatives de Treball Enric Pozo Mas Xavier Seguí Gelabert
Secretària Mª del Carmen Marino López

actualitzat a 14/04/2014

GRUP SECTORS
a Representants del professorat
b Pares d'alumnes
c Alumnes
d Personal d'administració i serveis
e Titulars de centres docents privats
f Centrals sindicals
g Organitzacions patronals
h Administració educativa
i Presidents dels Consells Escolars Insulars
j Representants de l'administració local
k Representants dels Consells Insulars
l Representant de la Universitat de les Illes Balears
m Personalitats de reconegut prestigi
n Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats
o Representant del sector de Cooperatives de l'Ensenyament