Preliminar / Composició / Òrgans unipersonals / Òrgans col·legiats / Activitats realitzades / Assistència a actes i jornades / Pressupost econòmic / Publicacions / Biblioteca / Informacions del CEIB a la premsa / Annexos / Dossier de premsa / Dossier fotogràfic
 
 

 

COMISSIÓ D'ORDENACIÓ I INNOVACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU

La comissió d’ordenació i innovació del sistema educatiu, per dur a terme les funcions que té encomanades, durant l'any 2001, s’ha reunit en 4 ocasions, en les quals s’han tractat, entre d’altres, els temes següents:

·        16 d’abril

-         Joana Lluïsa Mascaró, cap del Servei d’Innovació de la Direcció General d’Ordenació i Innovació, presenta el Projecte de decret pel qual es regula l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials. Fetes les aportacions pertinents i debatudes les proposes presentades, s’acorda:

a)      Aprovar la proposta d’informe 4/2002 sobre el projecte de decret pel qual es regula l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials.

b)      Traslladar la proposta de l’informe 4/2002 a la comissió permanent, que es reuneix el 19 d’abril, i al ple, que ho fa el 26 de d’abril.

c)      Obrir un termini de presentació d’esmenes a la proposta de l’informe 4/2002, fins al 25 d’abril a les 13 hores, a través de la secretaria del CEIB.

d)      Proposar a la directora general d’Ordenació i Innovació de la Conselleria d’Educació i Cultura la realització d’una reunió destinada a comentar els projectes que es preveuen com a desenvolupament del decret d’atenció a alumnes amb necessitats educatives especials.

 

·        30 de maig

-         Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum de batxillerat a les Illes Balears:

-         Jaume Ordines, cap del Servei d’Ordenació Educativa, i Guillem Far, tècnic del mateix Servei, adscrits a la Direcció General d’Ordenació i Innovació, presenten el projecte de decret sobre el qual la Conselleria d’Educació i Cultura ha demanat l’informe preceptiu i que ha de ser objecte de l’Informe 7/2002.

-         Els membres de la comissió debaten sobre les esmenes rebudes i preparen el text de la proposta d’informe, del qual Jaume Cañellas actua com a ponent. Una vegada redactada, aquesta proposta d’informe es tramet a la comissió permanent.

-         Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum del CF de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en comerç el currículum i del projecte de decret pel qual s’estableix el CF de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en aplicacions informàtiques:

- (Informe 8/2002)

-         En nom de la Direcció General de Formació Professional i d’Inspecció Educativa, Francesca Alomar presenta els dos projectes de decret.

-         Els membres de la comissió preparen el text de les propostes d’informe, que duen, respectivament, les numeracions Informe 8/2002 i Informe 9/2002.

-         Jaume Cañellas actua com a ponent dels dos informes. Una vegada redactades, aquestes propostes d’informe es trameten a la comissió permanent.

 

·        9 de juliol

-         Pla d’ordenació del primer cicle d’educació infantil (0-3 anys), presentat per la Direcció General d’Ordenació i Innovació:

-         El cap del Servei d’ordenació, Jaume Ordines, presenta l’informe sobre el pla d’ordenació del primer cicle d’educació infantil (0-3 anys). Aquest pla és dissenyat per la Conselleria d’Educació i Cultura amb col·laboració de la Conselleria de Benestar Social i Conselleria de Treball.

-         Edelmiro Fernández proposa uns terminis per al reciclatge dels centres i recorda que la diferència entre les taxes d’escolarització de Menorca i Eivissa és molt evident. Considera que s’han de prioritzar els que tenen menys taxa d’escolaritat.

-         Catalina Esteva troba que el pla és indefinit. No posa termini per tancar els centres que no tinguin condicions adequades. No serveix si no és de compliment obligat. Comenta que hi ha municipis de Mallorca amb deficiències (Sóller), s’ha d’especificar que es destinin ajudes on no hi ha centres.

-         Els membres de la comissió debaten sobre les esmenes rebudes. Una vegada redactada, aquesta proposta d’informe es tramet a la comissió permanent.

 

·        12 de desembre

-         Sobre el currículum del CF de GS d’administració de sistemes informàtics, el secretari informa de les observacions que va fer el Consell de Formació Professional de les Illes Balears al projecte de decret que ara s’estudia, i de les quals tenim constància per comunicació de la DG de FP i IE.

-         Durant el període de presentació de propostes, l’STEI-i ha fet arribar una sol·licitud de concreció quant als especialistes. S’accepta aquesta proposta i s’acorda redactar la proposta d’informe amb una valoració positiva del projecte de decret i amb la inclusió de la proposta de l’STEI-i.

-         Aquesta proposta d’informe serà debatuda i, si escau, aprovada en una pròxima sessió plenària, la data de la qual encara no està determinada. Prèviament s’envia a tots els membres del CEIB perquè hi puguin presentar esmenes.

-         S’acorda enviar a tots els membres del CEIB el document presentat en la reunió de consells escolars a Granada el 4 i el 5 de novembre.

-         També es comenta que caldria estudiar el grau d’acceptació, per part de la Conselleria d’Educació i Cultura, de les propostes que fa el CEIB als projectes normatius.

 

 

TAULA RESUM DE LES REUNIONS DE LA COMISSIÓ D'ORDENACIÓ I INNOVACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU DEL CONSELL ESCOLAR 2002

 

DATA

LLOC

HORARI

ASSISTENTS

16/04/2002

Conselleria d’Educació

10.30 – 14.30

11

30/05/2002

Conselleria d’Educació

16.00 – 19.00

7

09/07/2002

Conservatori de Música i Dansa

10.30 – 13.00

4

12/12/2002

Conselleria d’Educació

16.00 – 18.00

9

 

Torna enrere

 
Pàgina inicial